Államháztartási mérlegképes könyvelő
OKJ azonosító: 55 344 02

Előfeltétel: érettségi bizonyítvány és szakmai előképzettség

Szakmai előképzettség:
 • 54 344 01 Pénzügyi-számviteli ügyintéző
 • 54 344 02 Vállalkozási- és bérügyintéző
 • 54 343 01 Pénzügyi termékértékesítő (bank, befektetés, biztosítás)
 • korábban megszerzett Mérlegképes könyvelő szakképesítés, továbbá aki a könyvviteli szolgáltatást végzők nyilvántartásába vételéről szóló 93/2002. (V. 5.) Korm. rendelet alapján a nyilvántartásba vétel szempontjából regisztrált mérlegképes könyvelő,
 • felsőfokú (egyetemi vagy főiskolai) iskolai végzettség esetében, – amennyiben nem közgazdasági felsőoktatásban szerzett végzettség – legalább két év pénzügyi, vagy számviteli területen szerzett (igazolt) gyakorlat,
 • az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzék módosításának eljárásrendjéről szóló 133/2010. (IV. 22.) Korm. rendelet szerinti az adópolitikáért, az államháztartásért, a pénz-, tőke- és biztosítási piac szabályozásáért, a számviteli szabályozásért felelős miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések valamelyike (kivétel nonprofit menedzser, pénzügyőr, valutapénztáros és valutaügyintéző, vám-, jövedéki és termékdíj ügyintéző, közösségi civilszervező szakképesítés)
 • az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről szóló 1/2006. (II. 17.) OM rendelet szerinti a pénzügyminiszter hatáskörébe tartozó szakképesítések, továbbá az adópolitikáért, az államháztartásért, a pénz-, tőke- és biztosítási piac szabályozásáért, a számviteli szabályozásért felelős miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések valamelyike (kivétel nonprofit menedzser, pénzügyőr, valutapénztáros és valutaügyintéző, vám-, jövedéki és termékdíj ügyintéző, közösségi civilszervező szakképesítés)
 • az Országos Képzési Jegyzékről szóló 37/2003. (XII. 27.) OM rendelet szerinti a pénzügyminiszter hatáskörébe tartozó szakképesítések valamelyike (kivétel valutapénztáros, vámkezelő, vámügyintéző, jövedéki ügyintéző szakképesítés)
 • az Országos Képzési Jegyzékről szóló 7/1993. (XII. 30.) MüM rendelet szerinti a pénzügyminiszter hatáskörébe tartozó szakképesítések valamelyike, (kivétel projektmenedzser asszisztens, vámkezelő, vámügyintéző szakképesítés),
 • a 13/1977. (VII. 23.) PM-ÁH együttes rendelet szerinti árkalkulátori és árszakértői képesítés,
 • a számviteli képesítés rendjéről szóló 14/1977. (VII. 30.) PM rendeletben szabályozott képesített könyvelői képesítéssel rendelkező, vagy az iskolarendszeren kívüli pénzügyi és számviteli szakmai oktatásról, képesítésről és minősítésről, a pénzügyi-számviteli tevékenységek szakképesítési feltételeiről, valamint az adószakértői működés engedélyezésének szabályozásáról szóló 10/1993. (IV. 9.) PM rendelet alapján szerzett képesítés.

A képzés díja: 112.000 Ft. (28.000 Ft. / negyedév)

A modulzáró vizsga díja: 7 * 6.000 Ft.

A komplex vizsga díja:  46.000 Ft.

A képzés időtartama: 320 óra (1 év)

Az oktatás tervezett időpontjai: péntek délután, szombat délelőtt

A szakképesítés követelménymoduljai:
 • 10773-12 Jogi feladatok a gyakorlatban
 • 10774-12 Pénzügyi feladatok ellátása
 • 10775-12 Adózási feladatok ellátása
 • 10776-12 Államháztartási gazdálkodási feladatok ellátása
 • 10777-12 Államháztartási számviteli feladatok ellátása
 • 10778-12 Államháztartási számviteli szervezési feladatok ellátása 
 • 10779-12 Államháztartási elemzési - ellenőrzési feladatok ellátása

A szakképesítéssel betölthető munkakörök: Pénzügyi ügyintéző, Számviteli ügyintéző, Analitikus könyvelő, Bérelszámoló, Számviteli egység vezetője, Könyvelő, Kontroller, belső ellenőr, Szervezetirányítási vezető

A vizsgára bocsájtás feltétele: valamennyi követelménymodulhoz tartozó eredményes modulzáró vizsga letétele

A felmentés feltételei:
 • A 10773-12 Jogi feladatok a gyakorlatban alkalmazása szóbeli modulzáró vizsgatevékenység alóli felmentés feltétele: állam- és jogtudományi doktori fokozat.
 • A közgazdasági felsőoktatás alapképzési szakjainak képesítési követelményeiről szóló 4/1996. (I. 18.) Korm.rendelet szerinti képzésekben az oklevél kibocsátásának feltételeként letett záróvizsgával, valamint aközgazdasági felsőoktatásban folyó szakirányú továbbképzési szakok képesítési követelményeiről szóló 7/1999.(II. 1.) OM rendelet alapján, vagy a szakirányú továbbképzés szervezésének általános feltételeiről szóló 10/2006.(IX. 25.) OKM rendelet alapján szerzett közgazdasági felsőoktatásban folyó szakirányú végzettséget szerzettoklevéllel rendelkező, felmentést kap a következő modulzáró vizsgák szóbeli és írásbeli vizsgatevékenységekalól: 10773-12 Jogi feladatok a gyakorlatban, 10774 -12 Pénzügyi feladatok ellátása.
 • A felsőoktatási alap- és mesterképzésről, valamint a szakindítás eljárási rendjéről szóló 289/2005. (XII. 22.) Korm. rendelet szerinti gazdaságtudományok képzési terület üzleti képzési ágon felsőoktatási intézményben az oklevél kibocsátásának feltételeként letett záróvizsgával rendelkező felmentést kap a következő modulzáró vizsga szóbeli és írásbeli vizsgatevékenységek alól: 10773 -12 Jogi feladatok a gyakorlatba, 10774 -12 Pénzügyi feladatok ellátása.
 • A felsőoktatási alap- és mesterképzésről, valamint a szakindítás eljárási rendjéről szóló 289/2005. (XII. 22.)Korm. rendelet szerinti gazdaságtudományok képzési terület üzleti képzési ágon pénzügy és számvitel szakon, valamint számvitel mesterszakon, továbbá gazdasági szakképzés közgazdásztanár szakképzettség pénzügy és számvitel szakirányon felsőoktatási intézményben az oklevél kibocsátásának feltételeként letett záróvizsgával rendelkező felmentést kap a következő modulzáró vizsgák szóbeli és írásbeli vizsgatevékenységek alól: 10773 -12 Jogi feladatok a gyakorlatban, 10774 -12 Pénzügyi feladatok ellátása, 10775 -12 Adózási feladatok ellátása
A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 150. § (2) bekezdésében, illetve az államháztartási számviteli jogszabályban meghatározott könyvviteli szolgáltatás körébe tartozó feladatok irányítását, vezetését végzi, költségvetési beszámolót készít.
Ellátja hatálya alá tartozó államháztartás szervezeteinél mindazokat a feladatokat, amelyek a könyvviteli szolgáltatás körébe tartoznak. Kialakítja a számviteli politikát, a könyvviteli elszámolás, a beszámoló készítés rendszerét, módszerét ideértve a belső információs rendszert is.
Ellátja a számlarendhez, a könyvvezetéshez, valamint a beszámoló készítéshez szükséges szabályzatok elkészítésével, rendszeres karbantartásával kapcsolatos feladatokat.
Biztosítja a valóságnak megfelelő belső és külső információk előállítását, szolgáltatását, az elszámolások, az adatok jogszerűségének, szabályszerűségének, megbízhatóságának, bizonylatokkal való alátámasztottságát a számviteli alapelvek betartásával. Elvégzi a könyvviteli szolgáltatás körébe tartozó feladatokat az államháztartás szervezetének alkalmazottjaként.
 
A szakképesítés-ráépülésselrendelkező képes:
 • a számviteli politikát, egyéb gazdálkodási szabályzatokat elkészíteni, aktualizálni, vagy abban közreműködni
 • a belső számviteli információs rendszert kialakítani, működtetni, továbbfejleszteni, vagy abban közreműködni
 • a költségvetési tervezési feladatokat ellátni, részletesen megtervezni a költségvetési bevételeket és kiadásokat, 
 • szabályszerűen kialakítani és végrehajtani a kötelezettségvállalást, pénzügyi ellenjegyzést, teljesítés igazolást, érvényesítést, utalványozási folyamatokat,
 • alkalmazni az adójogszabályokat, összeállítani az adóbevallást és ellátni az adóellenőrzéssel összefüggő feladatokat
 • ellátni a kincstári számlavezetéshez, hitelezéshez, finanszírozáshoz, ellenőrzéshez,kapcsolódó feladatokat
 • elvégezni az államháztartás szervezete tevékenységének ellátása során az adókötelezettséghez kapcsolódó feladatokat
 • ellátni az EU-s támogatások sikeres igénybevételéhez kapcsolódó számviteli feladatokat
 • alkalmazni a sajátos értékelési előírásokat
 • elvégezni az államháztartás alrendszereinek és alapegységeinek féléves és éves beszámolási kötelezettségéhez kapcsolódó feladatokat
 • végrehajtani az államháztartás szervezete alapításával, átszervezésével, illetve megszüntetésével kapcsolatos feladatokat
 • ellátni a főkönyvi könyvelés és az analitikus nyilvántartások vezetéséhez kapcsolódó feladatokat
 • az államháztartás belső kontrollrendszert, a FEUVE rendszert, a belső ellenőrzési rendszert kialakítani, működtetni, továbbfejleszteni, vagy abban közreműködni
 • a külső ellenőrök tevékenységét segíteni, ahhoz szükséges kapcsolódó dokumentumokat előállítani
 • elláni az államháztartás alrendszereihez kapcsolódó általános elemzési feladatokat
 • az államháztartás szervezete vagyoni, pénzügyi, jövedelmezőségi helyzetét elemezni és értékelni